Hajléktalanságról

"VÁLTOZÁSOK ÚTJÁN – A HAJLÉKTALANELLÁTÁS JELENE ÉS JÖVŐJE” című országos Konferencián, Balatonföldváron 2012. augusztusában két napon át újra tanácskozásra gyűltek össze az ellátó szervezetek és az érdeklődő szakemberek. A Hajléktalanokért Közalapítvány éves rendezvényén kollégáink is előadásokat tartottak, melyek vázlatait alább közreadjuk.

  Aknai Zoltán: A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium működése - 1. szakasz
  Gurály Zoltán: Hajléktalanság Magyarországon 2012-2018 - Előrejelzés...
  Győri Péter: Merre tovább? - 2013. január 1-je után
  Kártyás Irén: A leghidegebb napok 2011/2012 telén - avagy mi történt február 1-15. között?
  Kártyás Irén: Krízisellátás 2012/2013 telén - tapasztalatok

A Menhely Alapítvány Jogvédő Fóruma az alábbi tájékoztatást adja ki, a 2011. május 18-án hatályba lépő a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendeletmódosítással kapcsolatban.

A fővárosi közterületek használatáról és rendjéről szóló - a Fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X.20.) Főv. Kgy. Rendelet, és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítása - mely 2011. május 18. napján  lép  hatályba  - új szabálysértést vezetett be, mely szerint:

Szabálysértést követ el és 50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki
-    a közterületet életvitelszerű lakhatás céljára használja, illetve
-    életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságait a közterületen tárolja.

Lényeges (a tényálláson kívül a rendeletből):
- a rendelet a főváros területén lévő valamennyi közterületre kiterjed
- a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki


  • Hatáskör:
    A szabálysértési törvény szerint – szabálysértés miatt (….) a fővárosi kerületi jegyző jár el, kivéve, ha a szabálysértést meghatározó jogszabály másképp rendelkezik. A fővárosi rendelet nem rendelkezik másképp, tehát a fenti esetben a szabálysértési hatóság: a kerületi jegyző.
  • Illetékesség:
    Szintén a szabálysértési törvény szerint - az elkövető (eljárás alá vont személy) lakhelye szerinti szabálysértési hatóság az illetékes (főszabály szerint), de ha az eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja, szabálysértési ügyben az eljárás alá vont személy tartózkodási helye, munkahelye, szolgálati helye, az elkövetés helye, továbbá a cselekmény felderítésének helye szerint illetékes szabálysértési hatóság is eljárhat. Ha vitás, hogy a több szabálysértési hatóság közül melyik köteles eljárni, az eljáró szabálysértési hatóságot közvetlen közös felettes szervük, ennek hiányában pedig a felügyeletüket ellátó miniszter jelöli ki.

forrás: magyarország.hu

A SZOCÁLIS ELLÁTÓRENDSZER SZOLGÁLTATÁSAIT, MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

321/2009. (XII. 29.) Korm. Rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről

213/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról

226/2006. (XI. 20.) Korm. Rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról

259/2002. (XII. 18.) Korm. Rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről

133/1997. (VII. 29.) Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

forrás: www.rendszervaltas.mti.hu

Gyűjtötte: Győri Péter


felc. Vitairat a jövőről főc. Szociálpolitikai reformterv

Hajléktalanság és munkanélküliség, a társadalmi beilleszkedés
súlyos zavarai, a lakosság egyre romló egészségi állapota, soha nem
tapasztalt népesedési gondok jelzik, hogy Magyarországon megrendült
a létbiztonság s ezen belül a szociális biztonság. Ezt újrateremteni
a szociálpolitika legfőbb feladata. De hogyan?

A Szociálpolitika Távlati Fejlesztési Bizottsága az elmúlt
hónapban vitairatot tett közzé "Útkeresés és szociális biztonság"
címmel. A szakértői csoport két lehetséges fejlesztési módozatot
dolgozott ki. Az egyik a jelenlegi prioritásokból és
preferenciarendszerből indul ki, feltételezve, hogy a
szociálpolitika alapvető feladatait továbbra is nagy ellátási
rendszerek keretei között kell megoldani. Ezeken belül különös
jelentőségű a nyugdíj és a gyermekes családok támogatása, az
infláció miatt lehetséges - és nem általános körű - kompenzálás, a
gyermeknevelési költségek nagyobb részének átvállalása, illetve
annak ismételt kijelentése, hogy a szociálpolitikai tennivalók
ellátása továbbra is alapvetően az állami egészségügyi hálózat és a
tanácsi szociális gondozás feladata.

Forrás: Civil Szemle 2010/4. szám

Beszélgetés Győri Péterrel, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnökével


Az első hónapok

CSZ: Hogyan jött létre a Menhely Alapítvány?

GyP:  A közvetlen előzmény az volt, amikor nyolcvankilenc december elején a csövik ülő demonstrációba kezdtek a Blaha Lujza téren, mert kiszorították őket az úgynevezett fejpályaudvarokról, elsősorban a Keletiről és a Déliről. Úgyhogy szépen felültek a metróra, bementek a Blahára, és ott ülő demonstrációba kezdtek. És akkor ott kezdődött egy tárgyalássorozat. A tárgyalássorozatot megelőzte, hogy a rendőrök ki akarták őket zavarni, de aztán végül is úgy döntöttek, hogy nem indítanak rendőri akciót. Azaz odamentek a rendőrök, de aztán végül visszaparancsolták őket. A város polgárai pedig etették őket, vittek nekik pokrócot… Ez beleilleszkedett abba a demonstrációsorozatba, ami akkor már volt az országban mindenféle ügyekben, de azért meg is lepte a népességet, hogy csövik, meg hogy a Blaha Lujza téren ott aludtak, letáboroztak.

És akkor én, aki részben szetáztam, részben viszont valahogy talán volt is valami kapcsolatom a Fővárosi Tanáccsal, elkezdtem közvetítő szerepet vinni a demonstráló csövik és a Fővárosi Tanács között.  Azaz hát ehhez emlékezni kell az akkori viszonyokra. Pártdöntés volt, még a Politikai Bizottság is a napirendjére tűzte a Blaha Lujza téri demonstráció kérdését és a hajléktalan ügyet, de végül a Fővárosi Tanácsra bízták, hogy valamit csináljon ezekkel az emberekkel.

Asztal melletti tárgyalássorozat kezdődött. A demonstrálók küldötteket küldtek a fővároshoz. Ott ültek a fővárosi emberek, meg a hajléktalanok, meg én, hogy mi legyen a megoldás. Ők azt akarták, hogy egyrészt ne küldjék el őket a pályaudvarokról, másrészt meg lakást akartak. Ekkor még volt lakáselosztási rendszer, és nekik nem volt lakásuk. A tárgyalások eredménye hosszú-hosszú kacskaringók után az volt, hogy valamilyen ingatlant kerít a főváros. A párt, az utódpárt, az MSZP részben volt MSZMP ingatlanokat ajánlott föl. És akkor körbenéztük ezeket a helyiségeket, a Mezei Gyuri, a Zsiráf meg én. Elfogadhatatlanok voltak, ötven négyzetméteres pártirodák.

A Főváros szegény lakói közt – mint általánosan tudva van – az ínség, nyomor mind nagyobb mérvet ölt. Itt lévén a tél, e nyomor – ha csak annak a könyör közbelépése gátot nem vet, még na-gyobb áldozatokat fog követelni. Ez okokból kötelességemnek ismerem a Tek. Tanács figyelmét e körülményre felhívni és megkérni, miszerint gondoskodni kegyeskedjék arról, hogy a szegény nép a téli idő folyama alatt meleg tartózkodási helyen ha nem is ingyen, de olcsó áron naponta legalább egyszer meleg táplálékkal láttassék el.

  A hajléktalanok menhelye egylet

Ebben a füzetben a Menhely Alapítvány Módszertan lakásvesztés megelőzését célzó, 2006 és 2007 között futó, segítői programjának tapasztalatait adjuk közre. A programot az Összefogás Közalapítvány támogatta, ennek a kiadványnak a megjelentetéséhez pedig a Fővárosi Szociális Alapítvány adott pénzt. Köszönjük!

  Gurály Zoltán - Az én házam az én váram? Lakásjogsegély, Budapest, 2006-2007